กองบัญชาการศึกษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Police Education Bureau

.:    หลักสูตรผู้กำกับการ (ผกก.)    :.
  •  หมวดที่ 1  
  •  หมวดที่ 2  
  •  หมวดที่ 3  
หมวดที่ 1 : หมวดวิชาบริหารจัดการ (จำนวน 160 ชั่วโมง)
1.1 การบริหารองค์การและภาวะผู้นำ ( 79 ชั่วโมง)
1.1.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ [ ] [19/12/57]
1.2 นโยบายสาธารณะและการวางแผน ( 30 ชั่วโมง)
1.2.5 การบริหารแผนงานโครงการและแผนพัฒนา [ ] [19/12/57]
1.3 การบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ( 30 ชั่วโมง)
1.3.2 การบริหารงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [19/12/57]
• ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 [ ]
• ระเบียบว่าการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549 [ ]
• ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 [ ]
• ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 [ ]
• ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2557 [ ]
• หลักการจำแนกงประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ [ ]
1.3.3 การบริหารงานพัสดุ [ ] [19/12/57]
1.4 การบริหารงานกำลังพล ( 21 ชั่วโมง)
1.4.1 การแต่งตั้ง การช่วยราชการ การมอบหมายการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
และความชอบพิเศษ
[ ] [19/12/57]
1.4.2 การดำเนินการทางวินัย [ ] [19/12/57]
1.4.3 สิทธิและสวัสดิการข้าราชการตำรวจ [ ] [19/12/57]
1.4.4 พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 [ ] [19/12/57]
หมวดที่ 2 : หมวดวิชาการตำรวจ (จำนวน 111 ชั่วโมง)
2.1 กลุ่มวิทยาการและกฎหมายสำหรับตำรวจ ( 60 ชั่วโมง)
2.1.1 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
2.1.1.3 การบริหารงานตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ [ ] [19/12/57]
2.1.5 กฎหมาย
2.1.5.2 กฎหมายในสถานการณ์ปัจจุบัน [ ] [19/12/57]
หมวดที่ 3 : หมวดวิชาทั่วไปและสังคมศาสตร์ (จำนวน 63 ชั่วโมง)
3.1 กลุ่มวิชาสถานการณ์โลกกับความมั่นคงของมนุษย์ ( 30 ชั่วโมง)
3.1.2 ประชาคมอาเซียน วัฒนธรรมของประเทศ ในอาเซียน
• ASEAN Mini Book [ ] [19/12/57]
3.1.3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย
• การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Change) [ ] [23/12/57]
• การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยในโลกาภิวัฒน์ [ ] [23/12/57]
3.2 กลุ่มวิชาการพัฒนาตนเองและการสื่อสาร ( 33 ชั่วโมง)
3.2.1 การบริหารสุขภาพสำหรับผู้บริหาร [ ] [19/12/57]
3.2.3 การพัฒนากระบวนการคิด [19/12/57]
• การคิดวิเคราะห์ [ ]
• การคิดเชิงสังเคราะห์ [ ]
• การคิดเชิงสร้างสรรค์ [ ] และ การคิดเชิงสร้างสรรค์โดย เพ็ญนิดา ไชยสายัณห์ [ ]
• การคิดวิพากวิจารณ์ [ ] และ [ ] และ [ ]
• เทคนิคคิดแบบหมวก 6 ใบ [ ] และ [ ] และ [ ]
• แผนที่ความคิด (Mind Map) [ ] และ [ ]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ