.:    ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)    :.
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
◊  คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ [ ] [07/04/58]
ระบบบริหารราชการของประเทศในอาเซียน
1. ราชอาณาจักรไทย [ ] [07/04/58]
2. ราชอาณาจักรกัมพูชา [ ] [07/04/58]
3. เนการา บรูไน ดารุสซาลาม [ ] [07/04/58]
4. สหพันธรัฐมาเลเซีย [ ] [07/04/58]
5. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [ ] [07/04/58]
6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ [ ] [07/04/58]
7. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม [ ] [07/04/58]
8. สาธารณรัฐสิงคโปร์ [ ] [07/04/58]
9. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ [ ] [07/04/58]
10. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย [ ] [07/04/58]
สิ่งควรทำและไม่ควรทำในในแต่ละประเทศอาเซียน
1. ราชอาณาจักรไทย [ ] [07/04/58]
2. ราชอาณาจักรกัมพูชา [ ] [07/04/58]
3. เนการา บรูไน ดารุสซาลาม [ ] [07/04/58]
4. สหพันธรัฐมาเลเซีย [ ] [07/04/58]
5. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [ ] [07/04/58]
6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ [ ] [07/04/58]
7. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม [ ] [07/04/58]
8. สาธารณรัฐสิงคโปร์ [ ] [07/04/58]
9. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ [ ] [07/04/58]
10. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย [ ] [07/04/58]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ