การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)    :.
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
◊  คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ [ ] [07/04/58]
ระบบบริหารราชการของประเทศในอาเซียน
1. ราชอาณาจักรไทย [ ] [07/04/58]
2. ราชอาณาจักรกัมพูชา [ ] [07/04/58]
3. เนการา บรูไน ดารุสซาลาม [ ] [07/04/58]
4. สหพันธรัฐมาเลเซีย [ ] [07/04/58]
5. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [ ] [07/04/58]
6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ [ ] [07/04/58]
7. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม [ ] [07/04/58]
8. สาธารณรัฐสิงคโปร์ [ ] [07/04/58]
9. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ [ ] [07/04/58]
10. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย [ ] [07/04/58]
สิ่งควรทำและไม่ควรทำในในแต่ละประเทศอาเซียน
1. ราชอาณาจักรไทย [ ] [07/04/58]
2. ราชอาณาจักรกัมพูชา [ ] [07/04/58]
3. เนการา บรูไน ดารุสซาลาม [ ] [07/04/58]
4. สหพันธรัฐมาเลเซีย [ ] [07/04/58]
5. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [ ] [07/04/58]
6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ [ ] [07/04/58]
7. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม [ ] [07/04/58]
8. สาธารณรัฐสิงคโปร์ [ ] [07/04/58]
9. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ [ ] [07/04/58]
10. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย [ ] [07/04/58]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ