.:     หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย    :.
ของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.)
  •  ข้อมูลหลักสูตร  
  •  ภาควิชาการที่ 1  
  •  ภาควิชาการที 2  
  •  ภาควิชาการที 3  
รุ่นที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2562
◊  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) [ ] [14/12/2561]
◊  หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) [ ] [25/09/2561]
◊  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม [ ]
◊  รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมฯ [ ]
◊  ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ (แบบ บรอ.1,2,3) [ ] [25/09/2561]
ภาควิชาการที่ 1 : หมวดที่ 1 (จำนวน 39 ชั่วโมง)
หมวดวิชาทั่วไป
1.1 ประเทศไทยกับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ( 3 ชั่วโมง)
• สถานการณ์โลกในภาพรวม
• สถานการณ์ระหว่างประเทศที่สำคัญอันมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงในชาติ
1.2 การเมืองในทศวรรษใหม่ ( 3 ชั่วโมง)
• วิกฤตการณ์การเมืองของไทย
• ทิศทางการปฏิรูปการเมืองไทยในทศวรรษหน้า
1.3 ประชาคมอาเซียน ( 6 ชั่วโมง)
• กฎบัตรอาเซียน
• ประชาคมอาเซียน
• บทบาทของไทยในอาเซียน
• การสร้างประชาคมอาเซียน ปี 2558
• ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
• ความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
1.4 เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ( 3 ชั่วโมง)
• การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและความเชื่อมโยงต่อเศรษฐกิจไทย
• ทิศทางการค้า การลงทุนในอนาคต
1.5 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( 3 ชั่วโมง)
• ความหมาย แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• การนำปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
1.6 การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( 3 ชั่วโมง)
• สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมกับการส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1.7 บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ( 3 ชั่วโมง)
• เพื่อศึกษาเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของไทย
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติ

1.8 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง ( 3 ชั่วโมง)
• เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาและสาเหตุสำคัญของปัญาอาชญกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม
และแนวความคิดในการป้องกันปราบปรมมอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญกรรมข้ามชาติ

1.9 ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ( 3 ชั่วโมง)
• เพื่อศึกษาถึงนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา
การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่นๆ รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของชาติ อำนาจหน้าที่
และบทบาทองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

1.10 การสัมมนาและเสนอผลงาน ( 9 ชั่วโมง)
• แบ่งกลุ่มสัมมนา/อภิปราย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระดมความคิดเห็น ฝึกปฏิบัติ
ภาควิชาการที่ 1 : หมวดที่ 2 (จำนวน 57 ชั่วโมง)
หมวดวิชาการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและการอำนวยความยุติธรรม
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ( 3 ชั่วโมง)
• ภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติ
• ยุทธศาสตร์ชาติกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
2.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงภายใน ( 3 ชั่วโมง)
• นิยาม ความหมาย และมิติการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ฯลฯ
• สภาพปัญหาและแนวโน้มการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
• การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ขององค์กร หน่ว่ยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
• การเสริมสร้างระบบความมั่นคงภายใน และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมและชุมชน

2.3 การอำนวยความยุติธรรม ( 3 ชั่วโมง)
•  แนวความคิด ทฤษฎี หลักการพื้นฐานในการบริหารกระบวนการยุติธรรม
• กระบวนการยุติธรรมไทย
• การอำนวยความยุติธรรมในหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• สภาพปัญหาการอำนวยความยุติธรรมในหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• กระบวนทัศน์ใหม่่ในการอำนวยความยุติธรรม
• ความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
2.4 การบริหารงานตำรวจสมัยใหม่ ( 3 ชั่วโมง)
• แนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารงานตำรวจ
• การบริหารงานตำรวจเปรียบเทียบ
• กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารงานตำรวจ
2.5 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ( 3 ชั่วโมง)
• ปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย
• แนวคิดในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
• การบริหารงานและการใช้เทคโนโลยีการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
2.6 อาชญากรรมข้ามชาติ ( 3 ชั่วโมง)
• ความหมาย ลักษณะ และเครือข่ายของอาชญากรรมข้ามชาติ
• อาชญากรรมรูปแบบใหม่
• สภาพความรุนแรงและผลกระทบของอาชญากรรมข้ามชาติต่อประเทศไทย และภูมิภาค
• องค์กรและความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรข้ามชาติ
2.7 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ( 3 ชั่วโมง)
• ที่มาและแนวความคิดการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
• บทบาทของ กต.ตร. ในการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
• การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
• การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
2.8 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ( 3 ชั่วโมง)
• การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
• ปัญหารการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับการละเมิดสิทธิมนุุษยชน
• บทบาทภาคประชาสังคมในการคุ้มครองและรักษาสิทธิมนุษยชน
2.9 สื่อสารมวลชนกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ( 3 ชั่วโมง)
• บทบาทของสื่อมวลชนกับความรับผิดชอบต่อสังคม
• สื่อสารมวลชนกับการส่งเสริมภาคประชาสังคมให้มีส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
2.10 สันติวิธี ( 3 ชั่วโมง)
• ความขัดแย้ง ระดับความขัดแย้งและทางแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยการมีส่วนร่วมของสังคม
• ลักษณะสำคัญ กระบวนการส่งเสริมสันติวิธีและกลไกส่งเสริมสันติวิธี
• ความยากลำบากของสันติวิธีในสังคมไทยปัจจุบัน
2.11 กฏหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ( 3 ชั่วโมง)
• เพื่อศึกษาถึงหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายภาพรวมของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งพัฒนาการของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

2.12 กฎหมายควบคุมอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ( 3 ชั่วโมง)
• เพื่อให้ทราบถึงหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายรูปแบบวิธีป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

2.13 การพิสูจน์หลักฐานโดยทางนิติวิทยาศาสตร์ ( 3 ชั่วโมง)
• เพื่อให้ทราบวิธีการ แนวทางในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขามาประยุกต์ใช้ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ในคดีความ ตรวจร่องรอยการเฉี่ยวชนรถ โดยใช้หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ การตรวจพิสูจน์ ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Forensic)

2.14 DNA กับกระบวนการยุติธรรม ( 3 ชั่วโมง)
•  ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสาร การตรวจทางฟิสิกส์ (Forensic Physics) เช่น การพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคลวิธีการรวบรวมหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ความผิดได้อย่างชัดเจนผนวกเข้ากับการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการ

2.15 ปัญหาความมั่นคงและการก่อการร้าย ผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม ( 3 ชั่วโมง)
•  เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุการก่อการร้ายซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของชาติและกระบวนการยุติธรรม
เครือข่ายองค์กรการก่อการร้ายระหว่างประเทศ เครือข่ายความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรม
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อระงับหรือป้องกันปัญหาการก่อการร้าย

2.16 ปัญหาการก่อการร้ายจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 3 ชั่วโมง)
• เพื่อให้ทราบถึงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตประชาชนไทยอิสลามใน 3 จังหวัดภาคใต้ สาเหตุการก่อการร้าย
ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามของกระบวนการยุติธรรมของรัฐ

2.17 การสัมมนาและเสนอผล ( 9 ชั่วโมง)
• แบ่งกลุ่มสัมมนา/อภิปราย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ฝึกปฏิบัติ
ภาควิชาการที่ 1 : หมวดที่ 3 (จำนวน 27 ชั่วโมง)
หมวดวิชาการบริหารจัดการสมัยใหม่
3.1 การบริหารจัดการสมัยใหม่ ( 6 ชั่วโมง)
• การบริหารงานในสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบัน
• การบริหารการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
3.2 การพัฒนาองค์กร ( 3 ชั่วโมง)
• จิตวิทยาองค์กร และการพัฒนาองค์กร
• วัฒนธรรมองค์กรกับการพัฒนาองค์กร
3.3 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงาน ( 3 ชั่วโมง)
• เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
• การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
3.4 การบริหารงานตามแนวทางพระราชทานแก่ข้าราชการตำรวจ ( 3 ชั่วโมง)
• ความสำคัญและบทบาทของสถาบัตพระมหากษัตริย์การรักษาความสงบเรียบร้อยของชาติ
• สาระสำคัญจากพระบรมราโชวาทพระราชทานที่เกี่ยวข้องกบงานตำรวจ
• การน้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติในการบริหารตนเองและบริหารงานตำรวจ
3.5 จริยธรรม คุณธรรมตามหลักธรรมมาภิบาลของนักบริหาร ( 3 ชั่วโมง)
• จริยธรรมและคุณธรรมของนักบริหาร
• การเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่ดีสำหรับนักบริหาร
3.6 การสัมมนาและเสนอผล ( 9 ชั่วโมง)
• แบ่งกลุ่มสัมมนา/อภิปราย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ฝึกปฏิบัติ
ภาควิชาการที่ 2 : ภาควิชาการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ (จำนวน 39 ชั่วโมง)
1.1 การจัดทำเอกสารศึกษาส่วนบุคคล ( 12 ชั่วโมง)
• แนวทางการจัดทำเอกสารศึกษาส่วนบุคคล
• การเสนอโครงร่าง
• ติดตามความคืบหน้า
• เสนอผล
1.2 การปฏิบัติเป็นคณะเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ( 18 ชั่วโมง)
• ภาคทฤษฎี : แนวคิดทางการบริหารและแนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม
• ภาคปฏิบัติ : การดำเนินการปฏิบัติเป็นคณะเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม
• สรุปและนำเสนอผลการปฏิบัติ
1.3 การสัมมนาเพื่อเสนอยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และการอำนวยความยุติธรรม
( 9 ชั่วโมง)
• เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
• การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
• อภิปราย แบ่งกลุ่มสัมมนา เสนอผล
ภาควิชาการที่ 3 : ภาควิชาการเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหาร (จำนวน 126 ชั่วโมง)
1.1 การสร้างมนุษยสัมพันธ์และการบริหารสุขภาพ ( 12 ชั่วโมง)
• กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
• การบริหารสุขภาพแบบองค์รวม
1.2 การศึกษาดูงานในประเทศ ( 72 ชั่วโมง)
• การศึกษาดูงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน (12 ชม.)
• การศึกษาภูมิประเทศและดูงานต่างจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 5 วัน (60 ชม.)
1.3 การศึกษาดูงานต่างประเทศและเสนอผล จำนวน 1 ครั้ง ( 7 วัน)
• เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
• การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
• การบริหารพัฒนาองค์กร
• องค์กตำรวจเปรียบเทียบ
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ