กองบัญชาการศึกษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Police Education Bureau

.:    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง     :.
 • 2559 
 • 2558 
 • 2557 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2559
 •  ม.ค.  
 •  ก.พ.  
 •  มี.ค.  
 •  เม.ย.  
 •  พ.ค.  
 •  มิ.ย.  
 •  ก.ค.  
 •  ส.ค.  
 •  ก.ย.  
 •  ต.ค.  
 •  พ.ย.  
 •  ธ.ค.  
◊  ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของ ตร. (พ.ศ.2558-2561) [ ] [29/01/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 2/2559 [ ] [28/01/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการรฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ ] [26/01/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
ไฟล์เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานแผนงาน งานการเงินและบัญชี
และงานวินัย ของ บช.ศ. ประจำปี 2559 [ ] [18/01/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
•  เอกสารการฝึกอบรมโครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม พ.ศ.2558
1. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 (แก้ไขตามกฎ ก.ตร.
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553) [ ] [13/01/2559]
2. การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมเพื่อการป้องกันการทุจริต [ ] [13/01/2559]
3. เอกสารประกอบโครงการโครงการติดตั้งและแนะนำการใช้งานระบบทดสอบความรู้ตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. [ ] [13/01/2559]
4. อดีตสู่อนาคตองค์กรตำรวจกับฝ่ายอำนวยการ [ ] [13/01/2559]
5. การจัดเตรียมสื่อการเสนอ [ ] [13/01/2559]
6. การพูดในที่ชุมชน [ ] [13/01/2559]
7. ดาวน์โหลดไฟล์วิดีทัศน์ โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล [ ] [13/01/2559]
◊  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร.
ครั้งที่ 7/2559 [ ] [22/07/2559]
◊  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร.
ครั้งที่ 6/2559 [ ] [05/07/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์ [13/09/2559]
•  ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2559 [ ]
•  จำนวนผู้ได้รับประกาศฯ ประจำปี 2559 [ ]
•  แบบประกาศหน่วยงาน (จ-1) [ ]
•  แบบประกาศข้าราชการ (จ-2) [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
ตร.อนุมัติผู้ลงนามในประกาศเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2559 [ ] [08/09/2559]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2558
 •  ม.ค.  
 •  ก.พ.  
 •  มี.ค.  
 •  เม.ย.  
 •  พ.ค.  
 •  มิ.ย.  
 •  ก.ค.  
 •  ส.ค.  
 •  ก.ย.  
 •  ต.ค.  
 •  พ.ย.  
 •  ธ.ค.  
◊  ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2558 จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1. สาขา Intellegent Transportation Systems track ระดับปริญญาโท ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. สาขา Criminology ระดับปริญญาโท ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร
สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์
•  www.human.police.go.th [ ] [ ]
•  www.saranitet.police.go.th [ ]
และดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th
หัวข้อ "ทุนรัฐบาล" [ ] [29/01/2558]
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. - รอง ผบก.
[ ] [16/01/2558]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมภาครัฐร่วมเอกขน (บรอ.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ ] [12/01/2558]
◊  ประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อการเลือกตำแหน่งของข้าราชการตำรวจที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [09/01/2558]
1.สายอำนวยการ
1.1 อก.2 [ ]
1.2 อก.4 [ ]
1.3 นอ.6 [ ]
1.4 นอ.8 [ ]
2.สายปราบปราม
2.1 ปป.1 [ ]
2.2 ปป.3 [ ]
2.3 นป.5 [ ]
2.4 นป.7 [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบประเมินโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. [13/02/2558]
1. แบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ค. [ ]
2. สรุปแบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ง [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร.
ครั้งที่ 2/2558 [ ] [11/02/2558]
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [30/04/2558]
•  คำสั่ง บช.ศ.ที่ 138/2558 [ ]
•  คำสั่ง บช.ศ.ที่ 139/2558 [ ]
•  คำสั่ง บช.ศ.ที่ 140/2558 [ ]
•  คำสั่ง บช.ศ.ที่ 141/2558 [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 155/2558 ลง 18 พ.ค.58 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรอง สว. ลงมา [ ] [22/05/2558]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร.
ครั้งที่ 4/2558 [ ] [19/05/2558]
◊  ประชาสัมพันธ์
การใช้เครื่องหมายรูปพระแสงดาบเขนและโล่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ] [ ] [14/05/2558]
◊  ประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 2 มิ.ย.58 [ ] [07/05/2558]
◊  ประชาสัมพันธ์
แผ่นพับแถลงผลงานของ ตร. รอบ 6 เดือน [ ] [07/05/2558]
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจรูปแบบประโยคสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจ
เพื่อรวบรวมไว้ใช้ในการพัฒนา Application i-edupol [ ] [28/10/2558]
◊  ประชาสัมพันธ์
ไฟล์บันทึกสัมภาษณ์ ผบช.ศ. ออกอากาศวิทยุตำรวจ สวพ91 เกี่ยวกับการสอบตำรวจ เมื่อวันอังคารที่ 13 ต.ค.58
ไฟล์มีขนาดใหญ่ จะใช้เวลาดาวน์โหลดนาน [ ] [19/10/2558]
◊  นโยบายการบริหารราชการ บช.ศ. [06/10/2558]
1. วิดิทัศน์ นโยบายของ ผบ.ตร. [ ]
2. นโยบายของ ผบช.ศ. [ ] [ ]
3. นโยบายของ รอง ผบช.ศ.(1) [ ]
4. นโยบายของ รอง ผบช.ศ.(2) [ ]
5. นโยบายของ รอง ผบช.ศ.(3) [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ ] [02/10/2558]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2557
 •  ม.ค.  
 •  ก.พ.  
 •  มี.ค.  
 •  เม.ย.  
 •  พ.ค.  
 •  มิ.ย.  
 •  ก.ค.  
 •  ส.ค.  
 •  ก.ย.  
 •  ต.ค.  
 •  พ.ย.  
 •  ธ.ค.  
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ